GOODWILL

prináša informácie zo sveta hospodárstva a biznisu. Viac ako iné ekonomické periodiká si však všíma aj presah aktivít z tejto oblasti do života spoločnosti – politiky, kultúry, neziskovej mimovládnej sféry vrátane podpory vzdelávacích, výskumných a charitatívnych projektov.

GOODWILL

si všíma úspešné firmy a manažérov, ktorých profesionálne príbehy majú čo povedať čitateľskému publiku. Na ich príklade ukazuje postupy a recepty, ako dosiahnuť nielen dobré hospodárske čísla, ale aj kvalitný firemný a osobný goodwill.

GOODWILL

vychádza mesačne. Distribuuje sa predplatiteľom, vybraným „decision-makerom“ – kľúčovým ekonomickým hráčom v SR, manažérom, predstaviteľom verejnej správy, ako aj širšej odbornej verejnosti prostredníctvom predajných sietí. Je k dispozícii účastníkom dôležitých konferencií, na špecializovaných veľtrhoch a na ďalších významných fórach.

GOODWILL

predstavuje cenný informačný zdroj mapujúci aktuálny stav a trendy v slovenskom i svetovom biznise.

GOODWILL

to sú informácie s pridanou hodnotou.

Rubriky a tematické okruhy

Ekonomika a spoločnosť

Hospodársky rozvoj je rozhodujúcim celospoločenským faktorom, strategickou podmienkou je kooperácia podnikateľských a politických štruktúr. Ako je to na Slovensku, v EÚ a v globálnom pohľade?

Priemysel

Výrobné odvetvia ako strojárstvo, automobilový priemysel, chémia, elektrotechnika a elektronika zostávajú aj v modernom svete chrbticou hospodárstva. Dokumentuje to pohľad na Slovensko i ďalšie krajiny.

Financie

Aj keď kríza priniesla isté zmeny v prístupe k finančným službám a produktom, niet sporu, že ich kvalita a dynamika sú neodmysliteľnou súčasťou pozitívneho vývoja.

Informačné a komunikačné technológie

Pokrok v oblasti ICT prináša prevratné zmeny nielen v ekonomike a spoločenských procesoch, ale aj v každodennom živote.

Energetika

Vývoj dramaticky potvrdzuje, že moderné technológie neodstránili dilemu závislosti na prírodných zdrojoch. Pred každou krajinou i celým ľudstvom stojí naliehavá otázka hľadania účinných riešení.

Doprava a logistika

Manažment dodávateľského reťazca, efektívne zvládnutie vzdialenosti a času, komplexný prístup k problematike stojí dnes na začiatku i konci každej podnikateľskej aktivity.

Stavebníctvo

Priemyslové objekty, dopravné stavby, logistické a obchodné centrá, bývanie, rozvoj infraštruktúry – developerský prístup prináša do stavebného priemyslu nové pohľady a prístupy.

Obchod, služby, cestovný ruch

Predstavy a nároky spotrebiteľov sa menia a rastú – ako je na tom Slovensko v medzinárodnom kontexte?

Verejná správa

„Mysli globálne – konaj lokálne.“ Táto zásada modernej spoločnosti a ekonomiky vytvára veľký priestor pre aktivity na regionálnej a miestnej úrovni.

Spoločenská zodpovednosť firiem

Podnikateľská sféra rozvíja množstvo neziskových aktivít. Čoraz významnejšia sa stáva podpora humanitárnych, enviromentálnych, vzdelávacích, kultúrnych a ďalších projektov. Firemná kultúra sa prezentuje vo vzťahu k partnerom, klientom, vlastným pracovníkom i k celej spoločnosti.

Zdravie, životný štýl, voľný čas

Z pohľadu jednotlivca i spoločnosti rastie dôraz na zdravý a aktívny životný štýl, mnohoraké využívanie voľného času. Tento trend má výrazné ekonomické súvislosti. Problematika zdravotníctva zároveň patrí k najväčším výzvam modernej doby.