Hlavné skupiny čitateľov a distribučné kanály

Cieľovou skupinou časopisu sú najmä manažéri firiem, podnikatelia a verejní činitelia v oblasti riadenia ekonomických rezortov.

Časopis sa distribuuje

 1. Direct-mailingom do rúk predstaviteľov významných firiem a organizácií.
 2. Prostredníctvom predplatného a predajných sietí – širšej odbornej verejnosti a ostatným záujemcom.
 3. Je k dispozícii účastníkom významných ekonomických a manažérskych konferencií, návštevníkom špecializovaných veľtrhov a na ďalších fórach. 

Vybrané konferencie a stretnutia, na ktorých účastníci dostanú časopis GOODWILL

Január - február

23. 1. Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky – odborná konferencia SOPK;   29. 1. Krištáľové krídlo – galavečer s odovzdávaním cien

Marec - apríl

8. - 15. 3. zhromaždenia delegátov regionálnych komôr SOPK;   28. - 29. 3. Newmatec - konferencia o trendoch v automobilovom priemysle;   29. 3. Marketing Day - Klub good practices v marketingu a obchode;   20. 4. Zhromaždenie delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

Máj

11. 5. Happy Company – zážitkovo-motivačná konferencia pre manažérov, Bratislava

18. - 19. 5. European Compliance Forum - konferencia o aplikácii legislatívy vo firmách, Modra-Harmónia

23. 5.  ITAPA – konferencia o digitálnom trhu a e-Governmente, Bratislava

31. 5. HR Salón „Age Managment Balancing"- konferencia o ľudských zdrojoch, Bratislava 

Jún

1. - 2. 6. SpeedChain Slovakia 2017: Výzvy a riešenia – logistická konferencia, Modra-Harmónia

15. 6. Venture Capital & Private Equity conference – konferencia pre investorov a manažérov firiem, Bratislava

22. 6. Welcome Summer Business Meeting – stretnutie medzinárodných obchodných komôr, Bratislava

September

Back to Work Business Meeting – stretnutie medzinárodných obchodných komôr, Bratislava

OTIS – konferencia o informatizácii a digitálnom trhu, hotel Bôrik, Bratislava

Október

Marketing Day 2 – Klub zameraný na good practices najmä pre manažérov marketingu a obchodu; Bratislava

Leadership Excellence – manažérska konferencia, Bratislava

Bezpečná dodávka energie – odborná konferencia s účasťou firiem a inštitúcií štátnej správy, Bratislava

Séria eventov a biznisových stretnutí zahraničných obchodných komôr v SR

November - december

ITAPA (jesenná) – konferencia o digitálnom trhu a e-Governmente, Bratislava

IN Fórum 2016 – manažérska konferencia, Modra-Piesok

(Pozn. Termíny niektorých podujatí budú upresnené v priebehu roka.)

 

Directmailing - kľúčoví adresáti

I. Súkromný sektor

 • špičkoví manažéri Top 500 priemyselných podnikov SR (vrátane agrosektora a potravinárstva), teda generálni riaditelia, obchodní a finanční riaditelia;
 • topmanažéri ďalších významných súkromných firiem, ako aj podnikov so štátnou účasťou;
 • topmanažéri všetkých finančných inštitúcií SR, teda generálni riaditelia resp. prezidenti a ďalší členovia vedenia;
 • topmanažéri popredných spoločností z oblasti služieb a cestovného ruchu.

II. Verejná správa

a) štátna správa:

 • ministri, štátni tajomníci – podľa tematického zamerania jednotlivých čísel;
 • vybraní generálni riaditelia ministerstiev – podľa konkrétnych okruhov kompetencií; v prípade ekonomických rezortov širšie pokrytie až na úroveň riaditeľov odborov;
 • Národná rada SR – vybraní poslanci, najmä členovia ekonomických výborov, predstavitelia kancelárie NR SR;
 • Kancelária prezidenta SR – riaditeľ kancelárie, vybraní riaditelia odborov;
 • manažéri vybraných rezortných a štátnych inštitúcií, špecializovaných úradov, fondov, agentúr, ústavov atď.

b) samospráva:

 • Samosprávne kraje – predsedovia, ďalej riaditelia ekonomických a investičných útvarov, vybraní predstavitelia krajských zastupiteľstiev s kompetenciami v ekonomickej oblasti.
 • Mestá a obce – primátori, starostovia, v krajských a väčších mestách aj riaditelia ekonomických a investičných útvarov.

III. Neziskové organizácie a inštitúcie

 • vybrané organizácie 3. sektora;
 • ekonomické think-tanky;
 • vybrané výskumné ústavy – SAV, rezortné, nadačné atď.