Bezpečnosť potravín je náročná úloha pre logistiku

Autor Marcin Turski jún 2017 -

Keď ráno siahneme do chladničky po jogurt, nepremýšľame nad veľkým množstvom procesov, vďaka ktorým sa tam v poriadku dostal.

Niekedy sa môže zdať, že prítomnosť bezpečných a čerstvých potravín na našom stole je niečo samozrejmé. Ale cesta jogurtu do našej chladničky bola starostlivo monitorovaná a zabezpečená. Ako sa menia riziká v súčasnom živote, menia sa i prístupy v logistike čerstvých potravinárskych produktov.
V dnešnej dobe potraviny v skutočnosti prejdú dlhšie vzdialenosti ako od farmára na vidličku. Ich trasa je definovaná dodávateľským reťazcom, ktorý ovplyvňuje nielen kvalitu a bezpečnosť daného produktu, ale tiež dôveru producenta vo vybraného dopravcu.
Zákazníci pri nakupovaní potravín očakávajú vysokú kvalitu a čerstvosť. Je dôležité, aby si maloobchodné siete a producenti vybrali takého logistického partnera, ktorý okrem konkurencieschopnej ceny a krátkych dodacích lehôt môže garantovať bezpečnosť dopravovaných a skladovaných produktov. Kľúčovú rolu tu hrajú teplota a ľudský faktor – ten predovšetkým.

Teplotné podmienky

Na prepravu a skladovanie čerstvých produktov sa špecializuje služba Fresh Logistics. V rámci nej integrovaný systém riadenia umožňuje kontrolu nad udržiavaním teploty v celom logistickom reťazci. Teplotné podmienky skladovania potravinárskych výrobkov musia v každej etape ich cesty od producenta k spotrebiteľovi spĺňať ustanovenia platných potravinárskych zákonov EÚ. Využitie princípu CCP1 a systematizácia interných pravidiel umožňujú sledovať a overovať teplotu počas celého procesu skladovania i prepravy. Preverovať treba tiež zariadenia sledujúce teplotu, aby sa vylúčilo riziko prerušenia chladenia.
Ľudský faktor v tomto prípade znamená bezpečnosť potravinárskych výrobkov a ochranu pred ich neúmyselnou kontamináciou biologickými, chemickými či fyzikálnymi vplyvmi počas skladovania a spracovania. Tieto neúmyselné zdroje kontaminácie možno predvídať a obsahuje ich tzv. analýza rizík systému kritických kontrolných bodov HACCP.

Obrana a ochrana potravín

V súčasnosti je oveľa viac diskutovanou témou „obrana potravín“ pred úmyselným znehodnotením. Hlavnými rizikami sú úmyselná kontaminácia potravinárskych produktov toxickými látkami, sabotáže zásobovacích reťazcov a využitie potravín na teroristické alebo kriminálne ciele. Tieto typy útokov môžu poškodiť nielen povesť globálnych značiek, ale predovšetkým zdravie spotrebiteľov. Aby bola zaistená bezpečnosť dopravovaných a skladovaných potravín, vznikol medzinárodný štandard „Food Defence“ ‒ obrana potravín.
Okrem toho sme pripravili plán ochrany, ktorý sa zameriava na oblasti, ako sú: dôkladná ochrana skladovaných produktov prostredníctvom komplexného monitorovania všetkých priestorov a budov, kontrola prístupu osôb do týchto priestorov a budov, sprísnenie možnosti vstupu osôb do miest s obmedzeným prístupom, identifikácia návštevníkov a mnoho ďalších. Zámerom je znížiť pravdepodobnosť nepriateľského zásahu, obmedziť jeho možné dôsledky a ochrániť imidž spoločnosti i zákazníka.

Marcin Turski
Raben Group/Fresh Logistics
(spracované podľa bulletinu Raben Autoportret)