Firmy čelia rastúcim podvodom

Autor Juraj Janči jún 2017 -

Podvody v obchodnom styku medzi firmami na Slovensku naberajú na intenzite. Možno to zistiť z analýz, ale aj podnetov klientov. Častou príčinou je snaha zbaviť sa zadlžených spoločností.

Hrozba podvodných firiem môže vzísť z domáceho aj zahraničného prostredia či od nastrčeného „bieleho koňa“ zo zahraničia. Sú sektory, ktoré sú obzvlášť vystavené riziku - minimálne tri sektory u nás by sa mali mať na pozore.

Falošné maily, účty, prevody

Trestný zákonník v súčasnosti charakterizuje viaceré trestné činy, ktoré sú spojené s obchodným stykom, a to: podvod, neoprávnené obohatenie, podvodný úpadok a zavinený úpadok. Podľa závažnosti konania a rozsahu škody hrozí vinníkom trest odňatia slobody od 2 do 10 rokov, no zatiaľ sa len málokedy darí dostať vinníkov pred súd.
Vynaliezavosť podvodníkov je pritom značná. Napríklad pri podvode ide často o konanie za účelom vylákať tovar od odberateľa s úmyslom nezaplatiť zaň a ďalej ho speňažiť. Stretávame sa s tým, že niektoré skupiny vystupujú pod falošnou identitou reálnych firiem, prípadne komunikujú z falošných e-mailových adries verejne dostupných e-mailových účtov. Tie nastavia tak, že poškodená firma si myslí, že komunikuje so zástupcami reálnej spoločnosti.
V prípade neoprávneného obohatenia je to často konanie v súbehu s inou trestnou činnosťou. Mali sme prípady, keď išlo o reálnu firmu, ale jej zamestnanec uviedol iné bankové účty a platby chodili na jeho súkromný účet. Pri podvodnom úpadku sa často stretávame so snahou podvodníka previesť pred konkurzom majetok z firmy na iné spoločnosti majiteľa (majiteľov). Ďalší typ prípadov je taký, že odberateľ zdvoj- až strojnásobí objednávky oproti dlhodobému štandardu s vedomím, že ich nezaplatí a spoločnosť uvedie do predĺženia a následného úpadku. Najťažšie sa dokazuje prečin zavineného úpadku, nakoľko sa pri takomto konaní dá ťažko dokázať úmysel.

„Biele kone“

Nateraz je ťažké porovnať vývoj podvodov na Slovensku a v okolitých krajinách. Často ich totiž páchajú nadnárodné skupiny s územným presahom nad rámec jedného štátu. Vzhľadom na väčšie povedomie, širší prístup k technickým prostriedkom a, paradoxne, voľnejšie obchodné právo však to dáva väčšie možnosti páchať túto trestnú činnosť kriminálnym skupinám zo západnej časti EÚ.
Hranice nehrajú rolu. Tak ako kriminálna skupina zo zahraničia môže páchať trestnú činnosť ukradnutím identity druhej spoločnosti a objednávaním si tovaru pod jej hlavičkou, tak aj skupina, povedzme, zo Slovenska pácha trestnú činnosť tak, že prevedie zadlženú spoločnosť na „bieleho koňa“ – osobu, ktorá pochádza zo zahraničia. V pamäti mám jeden prípad, kedy drzosť vinníkov nepoznala medze. Išlo o zmenu konateľov a majiteľov spoločnosti na tzv. biele kone, pričom jeden z bývalých vlastníkov konal za spoločnosť naďalej. Spoločnosť strojnásobila objednávky tovaru a páchatelia ju potom boli schopní za jeden víkend „vybieliť“. Spôsobili klientom a nám miliónové škody.

Rizikové sektory

Aj preto by dnes poistenie malo byť už samozrejmosťou, no dvojnásobne to platí o rizikových sektoroch. Na základe všeobecného odporúčania profesionálov z Coface by sa mali mať na pozore najmä spoločnosti zo sektorov veľkoobchod s ovocím a so zeleninou, veľkoobchod s domácou elektronikou a veľkoobchod s PC a ich komponentmi. Tie sú najviac exponované, t. j. šanca objasniť podvody v nich je veľmi nízka. Po podvodníckych firmách v týchto sektoroch sa ťažko pátra a zaistiť tovar je takmer nemožné.

Kedy zbystriť pozornosť

Sú znaky, ktoré predikujú, že obchodný partner koná za účelom podvodu; spomeňme tie hlavné. Napríklad dodávatelia by mali byť obozretní pri náhlom záujme úplne cudzej firmy o produkty, veľakrát s ponukou navýšených odberateľských cien. Tiež by sa mali mať na pozore pred falošnou identitou, kedy konateľ firmy začne písať zo súkromného mailu, prípadne podvodnícka firma odcudzí identitu inej spoločnosti.
Varovným signálom je aj zmena účtu, kde informácie podal zamestnanec, ktorý na to nemá poverenie. Pri existujúcom odberateľovi je to tiež zmena adresy (mesto-mesto), konateľa, alebo majiteľa. Zvýšiť pozornosť je potrebné aj pri dvoj- alebo trojnásobnom navýšení objednávok oproti bežným štandardom bez dodatočného vysvetlenia. Vo všeobecnosti je podozrivé každé konanie, ktoré na prvý pohľad vyzerá vysoko lukratívne, prípadne protistrana neprimerane časovo tlačí na dodávateľa.

V čom pomôže poistenie

Hoci v súčasnosti je už podľa Trestného zákona možné trestať za podvod aj firmu a nielen konateľov, problém je dnes stále aj s postihom konateľa ako fyzickej osoby. Dôvodom je, že dokazovanie je veľmi komplikované, vyžaduje hlboké znalosti z finančných analýz a sú potrebné aj iné podklady na dokazovanie. Na druhej strane, každá osveta pomáha a verím, že poškodené firmy nebudú váhať tieto praktiky nahlasovať orgánom činným v trestnom konaní.
Prevencia je však stále najlepšia. Vždy odporúčam firmám využiť služby monitoringu odberateľov v rámci poistných produktov, resp. zakúpenia obchodných informácií. Aj preto, lebo poisťovňa dokáže podvodné firmy vo väčšine prípadov odhaliť.
Vzhľadom na informačné možnosti, ktoré máme, pravidelne pre klientov monitorujeme a preverujeme firmy. Rovnako máme interne vypracovaný detekčný plán, ako odhaľovať podvodníkov. Samozrejme, existujú aj prípady, keď je ťažké aj pre poisťovňu podvodnú firmu odhaliť. Ide o prípady, kedy je potrebné identifikovať ukradnutú identitu, prípadne o zavinené úpadky, kde by firma bez poistenia nemala šancu prežiť.

Juraj Janči
Coface Slovensko

Čo hovorí Trestný zákon

Podvod
Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu.

Neoprávnené obohatenie
Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že neoprávneným zásahom do technického alebo programového vybavenia počítača, automatu alebo iného podobného prístroja, alebo technického zariadenia slúžiaceho na automatizované uskutočňovanie predaja tovaru, zmenu alebo výber peňazí alebo na poskytovanie platených výkonov, služieb, informácií či iných plnení dosiahne, že tovar, služby alebo informácie získa bez požadovanej úhrady alebo peniaze získa neoprávnene, a spôsobí tým na cudzom majetku malú škodu.

Podvodný úpadok
Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť pre seba alebo iného neoprávnený prospech spôsobí úpadok právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo prokuristom, tým, že majetok tejto právnickej osoby čo aj len sčasti použije
a) na založenie inej právnickej osoby alebo
b) na získanie jej majetkovej účasti v inej právnickej osobe, alebo kto tak koná v úmysle spôsobiť úpadok právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo prokuristom.

Zavinený úpadok
Kto spôsobí úpadok právnickej osoby a vo väčšom rozsahu zmarí uspokojenie jej veriteľa tým, že:
a) bez zodpovedajúceho finančného krytia investuje do stratového obchodu,
b) prijme alebo poskytne z hľadiska majetkových možností právnickej osoby nevýhodný úver,
c) na škodu veriteľa právnickej osoby zničí, poškodí, daruje, zatají alebo inak odstráni čo aj len sčasti majetok tejto právnickej osoby,
d) väčšiu časť príjmu z podnikania právnickej osoby použije na vlastnú osobnú spotrebu, alebo
e) príjem z podnikania právnickej osoby vloží čo aj len sčasti do lotérií, hier alebo stávok.